افتخارات

کسب عنوان صادر کننده برتر استان در سالهای 86-90-91-92 کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری در سال 87
کسب عنوان شرکت محقق و صاحب نظر در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی کسب گواهینامه صنعت سبز در سال 91
دریافت لوح و تندیس صنعتگران برتر استان در سال 93 کسب عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 91
دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچهIMS از شرکت MOODY انگلستان اخذ لوح و تندیس شرکت در نمایشگاههای بین المللی محیط زیست.
.
.کسب عنوان صادرکننده نمونه استان در سال 1393 ISO9001-2008، ISO14001-2003, ISO18002-2006
.
احراز مقام عالی بهره وری و نشان سیمین نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست