• چشم انداز

کسب مقام بهترین شرکت گروه توسعه معادن روی ایران تا پایان سال 1394

.

.

.

.

.

.

.

  • مأموریت

تولید شمش روی، منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی مبتنی بر برآورده سازی نیازمندی های طرف های ذینفع از طریق حفظ کرامت انسانی، تمرکز بر کیفیت محصول و فرآیندها، مراقبت از محیط زیست، رعایت موازین ایمنی و بهداشت و پایبندی به اخلاق حرفه ای.