شركت توليد روي بندرعباس آمادگي دارد در زمينه هاي زير با صنعتگران و بازرگانان همكاري نمايد:

تعميرات و نگهداري فيلتر پرس، اعم از تامين صفحات، فيلتر هاي پارچه اي

تامين و تعميرات قطعات انواع پمپ هاي سانتريفيوژي

تامین انواع عایق های مخازن اسد و مخازن Leaching

تامين انواع الكتروموتورهاي مورد مصرف خود

تامين انواع بيرينگ (Ball bearing, Roll bearing)

تامين آند و كاتدهاي سلولهاي الكتروليز

.