شرکت تولید روی بندرعباس آماده همکاری با تامین کنندگان مواد شیمیایی، معدن داران و سازندگان ماشین در زمینه های زیر است:

1. کنسانتره خاک روی

.

Zn% Pb% Co% Ni% Cd% Mn% Cu% Cl% As% Ca%
18%zn35-40 2%pb4 co0.06 Ni0.01 Cd0.02 0.1Mn0.2 Cu0.1 Cl0.1 0.7As1.0 2Ca4
Mg% Fe% F-% SiO₂% H₂O% Mesh - -
0.3Mn0.4 2Fe4 F-0.03 12SiO215 H2O30 90% Below 200 microns - -

.

2. استرانتیوم کربنات (Strontium carbonate):

.

Strontium carbonate (SrCo₃)
Property Units Test method Value
1 Purity W% Iran Standard -
2 Molar Mass g/mol Iran Standard 147.63
3 Particle Size mm Iran Standard -
4 Bulk Density - Iran Standard 3.50

.

3. سدیم کربنات (Sodium Carbonate):

.

Strontium carbonate (SrCo₃)
Property Units Test method Value
1 Purity W% Iran Standard 98min
2 NaHCO₃ W% Iran Standard 1max
3 NaCl W% Iran Standard 1max
4 Fe W (ppm) Iran Standard 60max
5 Particle Size 0.2-2.0mm Iran Standard Min95%
6 Bulk Density - Iran Standard 0.6-0.7

.

4. پتاسیم پرمنگناتbp2000 :Potassium Permanganate