تبيين استراتژي توليد روي بندرعباس توسط مدير عامل هلدينگ توسعه معادن روي ايران

در پي بازديد هيات بلند پايه مديران ارشد هلدينگ توسعه معادن روي ايران از مجتمع توليد روي بندرعباس ، با حضور جناب آقاي دكتر سعد محمدي مديرعامل هلدينگ توسعه معادن روي ايران، جناب آقاي مهندس كشاني مديرعامل گروه كالسيمين و معاونين و مديران ستادي هلدينگ ، ضمن استماع گزارش ارايه شده توسط مديرعامل توليد روي بندرعباس با موضوع عملكرد و راهبردهاي آتي ، بازديد از خطوط توليد و پروژه هاي اين شركت در تاريخ 94/12/11 ، مديران حوزه توليد و عمليات رويكردها و دست آوردهاي واحد خود را در فضايي صميمي به سمع و نظر ايشان رساندند.


طي اين گزارشات، صرفه جويي هاي حاصله و اهم برنامه هاي سال 95 كه براي اولين بار در فرمت بودجه عملياتي تدوين شده بود ارايه گرديد.
آقاي دكتر سعد محمدي ضمن ابراز خرسندي از روندها و رويكردهاي بكار گرفته شده، دريافت گواهي تعهد به تعالي را به تمام مديران و كاركنان شركت توليد روي بندرعباس تهنيت گفتند.


دكتر سعد محمدي سال 95 و پس از آن را براي توليد روي بندرعباس بسيار چالش برانگيز و حساس عنوان نمودند و راهبرد كلان ترسيم شده را طي سه محور بيان داشتند.
1- توليد اقتصادي.
2- افزايش ارزش افزوده از طريق تامين خوراك معدني و افزايش کمیت توليد.
3- سود آوري.
لازم است تحقق اين اهداف از طريق بهبود فرآيند و تكنولوژي توليد ، امكان سنجي توليد محصولات و افزايش طول زنجيره ارزش ساز و بازيابي و توليد فلزات نادر از پسماندها در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت هدف گذاري و عملياتي شود.