در پي اقدامات ارزشمند و فراتراز سطح استاندارد خانه بهداشت كارگري توليد روي بندرعباس در سال 1394، براساس ارزيابي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان حائز مقام خانه بهداشت نمونه شد.

از اينرو طي مراسمي با شكوه و با حضور استاندارد محترم، مديركل اداره كار و رفاه اجتماعي و برخي ديگر از مديران و مسئولين استاني لوح تقديري به آقاي مهندس سالاري مسول بهداشت حرفه اي شركت به نمايندگي از طرف توليد روي بندرعباس اعطاء شد.