گواهینامه ها و افتخارات


حضور شرکت روی بندرعباس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

به گزارش روابط عمومی ، شرکت تولید روی بندرعباس همانند سالهای پیش در نمایشگاه بین المللی محیط زیست حاضر گردید.

مهندس انجوی دراین ارتباط گفت : با توجه به اینکه که حفاظت از محیط زیست جز جدانشدنی از خط مشی شرکت می باشد حضور در نمایشگاه محیط زیست به عنوان نشان پایبندی به محیط زیست می باشد .

وی افزود امسال در کنار سایر شرکت های عضو هلدینگ توسعه معادن روی ایران در این رویداد زیست محیطی شرکت داشتیم که نشان عزم هلدینگ در پایبندی به قوانین زیست محیطی می باشد.

ایشان همچنین گفتند شرکت تولید روی بندرعباس در سال 90-91 به عنوان صنعت سبز انتخا ب شده بود و در سال 96 نیز به عنوان شرکت قابل تقدیر در صنعت سبز شناخته شد .

همچنین روابط عمومی شرکت گزارش داد ، دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران ضمن بازدید از غرفه هلدینگ نشست صمیمی و دوستانه ای نیز با کارشناسان شرکت های تابعه حاضر درغرفه داشت . 
دکتر سعد محمدی که به تازگی به عنوان عضوموظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز منصوب گردیده است ضمن مطلوب خواندن وضعیت هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه از سودسالیانه خوب این شرکت در پایان سال خبر داد و افزود الحمدالله با برنامه ریزی های انجام گرفته و همت همه همکاران و لطف خدا ، امسال سود خوبی در انتظار سهامداران هلدینگ خواهد بود .