گواهینامه ها و افتخارات


انتخاب کارگروه برتر استان از شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس ،کارگروه جوشکاری معرفی شده جهت جشنواره امتنان کارگری ، به عنوان کارگروه برتراستان هرمزگان انتخاب گردید.

تلاش های انجام شده در واحد جوشکاری و انجام چندین پروژه اساسی در داخل شرکت، باعث صرفجویی قابل توجه ریالی و زمانی شده است . قابل ذکر است که این تلاشها تاثیر چشم گیری در کاهش توقفات و افزایش تولید داشت.