گواهینامه ها و افتخارات


جلسه بررسی پیشرفت اهداف سال 1396 شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس جلسه بررسی پیشرفت اهداف سال 1396 در تاریخ 96/10/06 در محل شرکت با حضور مدیرعامل ، مدیران ، کارشناسان و سرپرستان قسمت های مختلف تشکیل شد و به بررسی اهداف و پیشرفت آنها پرداخته شد .

مهندس تفضلی مدیر عامل در ارتباط با لزوم اصلاح اهداف استراتژیک و اهداف کلان موجود مطالبی فرمودند و سپس با همفکری حاضرین در ارتباط با تغییرات مورد نیاز در اهداف پیشنهاداتی شد . در پایان جلسه نیز اهداف استراتژیک و اهداف کلان پیشنهادی جهت بررسی و عملیاتی شدندر اختیار واحد ها قرار گرفت .