گواهینامه ها و افتخارات


عطا تفضلی

رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:

 

سید مجتبی فیض بخش

نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک :

 

محمدرضا انجوی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک:

enjavi@bzpc.ir