گواهینامه ها و افتخارات


سید محمد رضا انجوی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک

وحید افشارفر

مدیر بازرگانی

پست الکترونیک:

afsharfar@bzpc.ir

رضا سالاری

مدیر تولید و برنامه ریزی

پست الکترونیک:

salari@bzpc.ir

بهمن رحیمی

مدیر فنی

پست الکترونیک:

rahimi@bzpc.ir

بهنام ایرانپرست

مدیر بهبود فرآیند

پست الکترونیک:

iranparast@bzpc.ir

شانتیا قاسم زاده

مدیر HSE

پست الکترونیک:

ghasemzadeh@bzpc.ir