گواهینامه ها و افتخارات


مناقصه ها و مزایده ها:

این شرکت در نظر دارد خدمات بارگیری و جابجایی مواد مشتمل بر مواد معدنی و کیکهای تولیدی داخل سایت کارخانه واقع در بندر عباس، کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجایی به شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید: